Missie

Water2Keep is leverancier van de Rainblock® en wil met innovatieve, betaalbare en duurzame oplossingen bijdragen aan een waterbestendige tuin en openbare ruimte. Wij kiezen voor een bronaanpak: door dakwater op te vangen, hoeft het niet via het riool afgevoerd te worden en kan het water in perioden van droogte nuttig gebruikt worden voor allerlei gebruiksdoeleinden. Met de Rainblock® als regenwaterschutting of als muur kun je met weinig ruimte veel water opvangen. Zo maken we van de nood een deugd! Water2Keep wil zich maximaal inspannen om burgers en bedrijven te helpen om duurzaam om te gaan met regenwater door gebruiksvriendelijke oplossingen te bieden. Overheden kunnen hierin faciliteren en burgers en bedrijven aan te spreken op hun zorgplicht.

Kader wetgeving

De zorgplicht voor hemelwater is opgenomen in de Wet op de Waterhuishouding (nu Waterwet):

Burger en bedrijven zijn primair zelf verantwoordelijk voor het afvoeren hemelwater dat op hun terrein komt. Het hemelwater wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater of wordt in de bodem geïnfiltreerd. Ook hergebruik van hemelwater behoort tot de mogelijkheden.

De gemeente hoeft het hemelwater afkomstig van particulier terrein niet af te voeren. Alleen als het niet redelijk is om van particulieren te verlangen het hemelwater af te voeren. Dit kan doordat:

er geen oppervlaktewater in de buurt is waarop geloosd kan worden;
infiltratie niet mogelijk is door een te hoge grondwaterstand.

Visie

Het aanpakken van de waterproblematiek (korte, heftige regenbuien en langdurige perioden van droogte) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven, overheden en instellingen. Binnen de mogelijkheden zal iedereen zijn of haar steentje bij moeten dragen en samen bereik je meer. Samen bereik je meer dan alleen. Water alleen zo snel mogelijk afvoeren is niet genoeg; het moet opgevangen worden, vastgehouden en, waar mogelijk, gebruikt of geïnfiltreerd worden in de bodem. Bewoners en eigenaren van gebouwen moet gestimuleerd worden om het regenwater aan de slag te gaan. We moeten ons meer gaan beseffen dat we zacht, schoon en gratis verkregen regenwater goed kunnen gebruiken voor allerlei gebruiksdoeleinden waar we nu relatief duur drinkwater voor gebruiken. Vervolgens moeten we er ook naar handelen. Als we het niet voor het geld doen, doe het dan voor de leefbaarheid en het milieu.

Een betrouwbare oplossing binnen handbereik

  • Wateropslag en erfafscheiding in één
  • Simpel aan te sluiten op de regenpijp
  • Makkelijk zelf te plaatsen
  • Flexibele capaciteit door stapelbare blokken
  • Betaalbaar en gebruiksvriendelijk
  • Besparen van drinkwater
Ga voor inspiratie naar de leverancier bij u in de buurt

Rainblock is een product van Water2Keep en partner van: nl_greenlabel_logo.png (32 KB)